Resultaten participatie Regionale Energie Strategie RES Alphen aan den Rijn

 Geachte heer/mevrouw, 

U ontving van mij een bericht met zaaknummer 351271 over: 

Resultaten participatie Regionale Energie Strategie RES Alphen aan den Rijn. 

Ook in Alphen aan den Rijn heeft een participatietraject plaatsgevonden om de inwoners te bevragen over de energietransitie in het algemeen en de regionale Energie Strategie in het bijzonder. Graag informeer ik u over de stand van zaken. 

 Eind 2020 is in Alphen aan den Rijn een lokale enquête uitgezet om de inwoners te bevragen over de energietransitie. Dit om te achterhalen hoe de inwoners denken over de energietransitie, of er draagvlak is voor de energietransitie en, zo nee, hoe draagvlak voor deze energietransitie bij hen te verkrijgen is (b.v. door meer informeren over noodzaak en/of door mogelijkheden voor financiële participatie). De hoofdconclusies uit deze lokale enquête zijn: 

  • 75% van de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn is het ermee eens dat opwek van duurzame energie ín de gemeente gerealiseerd moet worden; 
  • Een derde van de inwoners wil graag financieel participeren in duurzame opwek en nog eens een derde geeft aan dit nog niet te weten omdat ze daarover nog niet voldoende weten. 
  • De RES is nog relatief onbekend, de Kansenkaart voor duurzame opwek vindt men duidelijk en er is veel ondersteuning voor de voorkeursdenkrichting “Opwek langs infrastructuur”. Daarnaast worden bedrijventerreinen als extra kans genoemd, alsmede plekken die nu al verhard zijn, b.v. grote parkeerplaatsen. Ook Zon op Daken wordt veel genoemd. 

Uit een extra analyse, met een uitsplitsing van enkele vragen naar diverse kernen, blijkt dat de positieve basishouding ten aanzien van opwekking in de gemeente geldt voor alle kernen, behalve Aarlanderveen. Dit geldt met name voor wind. 

Hoofdconclusies lokale webinars: 

Alphen aan den Rijn heeft er voor gekozen ook lokaal bijeenkomsten te organiseren over de RES. Daarom is op 13 januari een informerend webinar georganiseerd waar 350 inwoners aan deel hebben genomen. Op 18 en 19 januari zijn verdiepende, meer consulterende, bijeenkomsten gehouden voor belangstellenden die naar aanleiding van het webinar van 13 januari verder met de gemeente in gesprek wilden. Op 26 januari wordt een bijeenkomst speciaal voor de dorpsraden georganiseerd. Aan de dorpsraden wordt gevraagd op welke manier zij betrokken willen worden. 

Korte reflectie op webinars 

Met 350 aanmeldingen voor het informerende webinar en circa 50 deelnemers per vervolgbijeenkomst kan gesteld worden dat de betrokkenheid bij de Energietransitie in Alphen aan den Rijn groot is. Men staat overwegend positief ten opzichte van de energietransitie, maar er worden ook zorgen geuit. Veel genoemd worden zorgen over de invloed van wind en zon op het landschap, de natuur en de gezondheid, het wegvloeien van subsidies naar grote ontwikkelaars en het buitenland, en de stabiliteit van de energievoorziening met wind en zon (opslag). Daarnaast waren er veel suggesties voor alternatieve locaties (op daken, bij bedrijventerreinen, geclusterd in droogmakerijen) en alternatieve energiebronnen (kernenergie, waterstof). Ook het belang van energiebesparing en lokaal eigendom werden vaak benoemd. 

Wat betreft de Kansenkaart werd opgemerkt niet alleen te kijken naar opwekking langs infrastructuur, maar daarbij ook rekening te houden met de kenmerken van het gebied, b.v. het cultuurhistorisch waardevol landschap in Aarlanderveen. De N11 werd wel regelmatig benoemd als geschikt zoekgebied. Daarnaast werd aangegeven dat betere visualisatie behulpzaam zou zijn. 

Conclusie is dat de betrokkenheid groot is, enerzijds om het landschap te beschermen, anderzijds om samen vooruit te kijken en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om bij te dragen aan de energietransitie. 

Tot 29 januari kunnen de resultaten van de lokale participatietrajecten in de diverse gemeenten als input voor de RES Holland Rijnland meegegeven worden. Op basis van de participatie wil het college voor de Kansenkaart voor duurzame opwek in ieder geval de volgende wijzigingen en aanvullingen meegeven: 

  • Het Kroonjuweel cultuurhistorisch waardevol landschap Aarlanderveen mag niet doorsneden worden door een lint van windturbines. Het gebied valt in deze categorie vanwege de “gaafheid” ervan. Het is bovendien een uniek landschap, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, mede omdat er een nog functionerende Molenviergang in werking is. Het zoekgebied voor wind langs de N231 langs dit Kroonjuweel is daarom geen geschikt zoekgebied. Dit komt ook overeen met hetgeen in de Ontwerp Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn, die nu ter inzage ligt, is opgenomen. 
  • Daar staat tegenover dat als alternatieve locaties vaak bedrijventerreinen zijn genoemd. Voor Alphen aan den Rijn willen we in dat opzicht speciale aandacht vragen voor het ICT-PCT terrein in Boskoop/Hazerswoude Dorp. Hier is een pilot project gestart om ervaring op te doen met een Local Energy Community (los van het hoofdnetwerk), vanwege de reeds bestaande capaciteitsproblemen op het netwerk. Hiertoe zijn er echter wel grotere windturbines nodig dan op dit moment toegestaan op bedrijventerreinen. Omdat dit een pilot project is dat straks wellicht op grotere schaal uitrolbaar is, zien we dit graag specifiek benoemd in de RES.
  • Tot slot is uit de participatie vaak gebleken dat er behoefte is aan betere 3D visualisaties, om de impact op de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de leefomgeving beter te kunnen inschatten. 

Wilt u meer informatie? Dan kunt u telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen. 

Vermeld in uw e-mail het zaaknummer. 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.