Reactie Dorpsoverleggen n.a.v. procesvoorstel communicatie rondom duurzame energie gemeente Alphen aan den Rijn

Aan: Wethouder E.van Zuylen Gemeente Alphen aan den Rijn

Betreft: Uw brief van 20-10-2021 inzake Procesvoorstel communicatie rondom duurzame energie.

Hazerswoude, Koudekerk, Benthuizen 4-12-2021

Geachte wethouder,

Hartelijk dank voor het toesturen van het procesvoorstel, gedateerd 20 oktober 2021, om te komen tot goede participatie en communicatie rondom de energietransitie. Wij hebben uw procesvoorstel besproken en hebben daarbij nog veel bedenkingen.

Wij verwijzen hiervoor eerstens naar het verslag van het gesprek dat we op 14-7-2021 met u hebben gehad.

Citaat: Voor nu is van belang om afspraken te maken over het vervolgproces, welke stappen nu eerst genomen dienen te worden.

 • Hoe moet het gesprek met de inwoners georganiseerd gaan worden?
 • Hoe worden stakeholders zoals dorpsoverleggen en andere hierbij betrokken ?
 • Hoe wordt de zorgvuldigheid bewaakt?
 • Welke duidelijke stappen dienen gezet te worden?

Het verbaast ons dat u nu komt met een voorstel tot opzet van een “burgerforum” terwijl de bovenstaande vragen nog niet eens zijn beantwoord c.q. er nog geen enkel vervolggesprek omtrent participatie heeft plaatsgevonden.

Ook verwijzen we naar het amendement (NE,CDA,GL) van de Gemeenteraad op 24 Juni jl. m.b.t. zoekgebieden voor opwekken van windenergie:

Citaat: Het college de opdracht te geven de RES uit te werken en te verankeren in het lokaal (omgevings-)beleid, in afstemming met de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland, waarbij:

 • Kaders dienen te worden opgesteld waaraan de zoekgebieden moeten voldoen;
 • Inwoners, dorpsoverleggen en andere belangengroepen te betrekken bij het vinden van andere,
 • dan de huidige, zoekgebieden;
 • Kaders dienen te worden opgesteld waaraan windmolens moeten voldoen.
 • Het participatieproces nadrukkelijk te laten plaatsvinden met inwoners, dorpsoverleggen en
 • belangengroepen.
 • In overleg met buurgemeenten uit het Groene Hart zoekgebieden worden aangedragen;
 • Op cruciale momenten en tijdig de raad wordt geïnformeerd over de voortgang van en wordt
 • betrokken bij dit proces.

N.a.v uw brief van 20-10-2021 hebben wij daarom de volgende vragen :

 1. Heeft uw oplossing/voorstel (pagina 3) alleen betrekking op de zoekgebieden voor zonnevelden of beoogt dit ook windenergieopwekking ? Of zelfs de totale energietransitie ?
 2. Wij kunnen de z.g. afspraak “dat alle inwoners van alle wijken gelijk behandeld moeten worden“ niet terugvinden in het participatiekader. Wat betekent dit uitgangspunt voor u ? En wat zou dat betekenen voor de vaststelling van zoekgebieden voor windenergie ?
 3. Volgens onze informatie is dit participatiekader “iedereen aan zet” nog niet geaccordeerd door de Gemeenteraad. Klopt dit ?
 4. In het participatiekader “iedereen aan zet” komen de Dorpsoverleggen niet aan de orde m.a.w. er worden geen kaders gegevens voor het overleg met- en de participatie vanuit onze Dorpsoverleggen. Hoe gaat u invulling geven aan de opdracht van de Gemeenteraad om nadrukkelijk de Dorpsoverleggen te betrekken bij het participatieproces ?
 5. U stelt dat de opzet om een “burgerforum” te organiseren al vooraf is besproken met de raadswerkgroep RES. Vindt u het een juiste volgorde om een voorstel dat nog niet met de Dorpsoverleggen is afgestemd wel al bij raadsleden aan te kaarten ?
 6. Naar onze informatie is de betreffende raadswerkgroep RES nog niet geïnstalleerd. Kunt u aangeven met welke raadsleden de opzet voor een burgerforum is besproken ?
 7. Wij zijn vanuit de eerdere ervaringen met enquêtes niet enthousiast over de opzet van een burgerforum. Hoe wilt u een burgerforum inrichten ? Wie houdt toezicht op het proces en uitvoering ? Wat zijn de criteria ?
 8. Uw voorstel om in vervolg een “energie-ambtenaar” te laten aanzitten bij alle overleggen tussen de gebiedsadviseur en onze Dorpsoverleggen lijkt ons overbodig, immers wij hebben er in 2021 voor gekozen om op dit onderwerp gezamenlijk op te trekken en hechten eraan om het gesprek met u op dat niveau ook voort te zetten. U stelt in uw brief dat er in Maart 2022 een “nieuwe aanpak” geformuleerd zal zijn. Welke stappen voorziet u in het participatietraject en overleg met ons tot Maart 2022 ?

Omtrent het plaatsen van zonnepanelen is door Gemeente Alphen (tijdens gesprekken met Mevr. Van Osch) gesteld dat nu vooral gezocht wordt naar “zon op dak” teneinde te voldoen aan de energietransitie . Zodra er tóch extra ruimtelijk beslag in onze dorpen voor het inrichten van zonnevelden in beeld komt, worden wij als Dorpsoverleggen uiteraard graag betrokken in de afweging en het inrichten van een participatietraject daarvoor.

Tenslotte, inzake het zoeken naar geschikte gebieden voor opwekking van windenergie verwijzen we naar de afspraak die we 14 juli jl. hebben gemaakt dat de Gemeente Alphen niet zelfstandig een milieubeoordeling zal starten. Voordat verdere stappen genomen gaan worden zal eerst de Rijksaanpak voor de normen rond het plaatsen van windturbines nog moeten worden vastgesteld. Daarna moet er (overeenkomstig de uitspraak van RvS) een PlanMer worden opgesteld als kader voor het formuleren van mogelijke zoekgebieden. We hebben op 14 Juli 2021 geconcludeerd dat dit traject nog minimaal 1,5 tot 3 jaar kan gaan duren. Het heeft naar onze mening daarom geen prioriteit om, zolang bovenstaande voorwaarden niet zijn ingevuld, nu specifiek en overhaast een participatietraject of burgerforum voor de uitrol van windenergieopwekking op te stellen. Wat ons betreft gaat zorgvuldig boven snelheid.

Wij zien uit naar de beantwoording van bovenstaande vragen en gesprek over een weloverwogen vervolg in de opzet van het participatiemodel voor het onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergieopwekking.

Hoogachtend,

H. Körmeling, B Verhoef Voorzitters Dorpsoverleg Hazerswoude Rijndijk Oost

N. Stolwijk Voorzitter Dorpsoverleg Hazerswoude Dorp

N. Wamsteker Voorzitter Dorpsoverleg Koudekerk aan den Rijn

R. van Daalhoff Voorzitter Dorpsoverleg Benthuizen

J. Wesselingh Voorzitter Dorpsoverleg Groenendijk-Hazerswoude Rijndijk West

cc. Griffie

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.