Open brief TurbulenT aan de Alphense Raadsleden

Geachte fractievoorzitters,

Morgen ligt de RES 1.0 Holland Rijnland ter beoordeling aan u en uw collega raadsleden voor. Voor het zover is, geven wij u graag de laatste ontwikkelingen en bevindingen.

Allereerst zijn er deze week twee moties in de Tweede Kamer aangenomen: 

  • De eerste motie verzoekt extra onafhankelijk onderzoek naar de effecten van verschillende afstandsnormen tussen windturbines en woningen op de gezondheid en leef kwaliteit van de omwonenden. In het buitenland geldende afstandsnormen worden in deze motie meegenomen in de overwegingen.
  • De tweede motie verzoekt de regering om zon op dak tot de norm te verklaren, aangezien land in de eerste plaats moet worden gebruikt voor natuur, landbouw, bouwen en recreatie.

Beide aangenomen moties hebben impact op het preferent zoekgebied voor wind op land bij de N11 vlakbij al onze woningen, zoals nu wordt vermeld in de RES 1.0 Holland Rijnland. 

Onze conclusie is, dat het draagvlak voor wind op land op zijn minst aan het afbrokkelen is en dat de politiek zich eindelijk bewust wordt van het feit dat windturbines bij woningen leiden tot negatieve effecten op de gezondheid en leefkwaliteit van de omwonenden.

Op 9 juni j.l. informeerden wij U hier al over, maar wij willen u nogmaals wijzen op het feit dat de doelstellingen voor wind op land voor 2030, zoals vermeldt in het Klimaatakkoord, al zijn gehaald met de bestaande en reeds vergunde plannen. Link

Er is tot 2030 dus geen enkele noodzaak om extra windturbines op land te plaatsen!

Na eigen onderzoek, hebben wij kunnen vaststellen dat u als gemeente de regie over wat er op het gemeentelijk grondgebied wordt gebouwd in handen houdt, óók als u de RES 1.0 Holland Rijnland in zijn geheel zou afkeuren. 

De Provincie Zuid-Holland of de Rijksoverheid zullen deze regie niet overnemen na het afwijzen van de RES 1.0. De Provincie heeft al aangegeven geen voorstander te zijn voor windturbines in het Groene Hart en weet, net als de Rijksoverheid, dat extra windturbines op land geen enkele noodzaak hebben, aangezien de geldende klimaatdoelstellingen tot 2030 immers al zijn gehaald. Wind op zee biedt, samen met andere vormen van duurzame energieopwekking, zoals zon op dak, voldoende perspectief voor het halen van de doelstellingen tot 2050. Zie ook deze link naar de website van de Rijksoverheid met meer informatie over beschikbare plek en opbrengst op zee: 

https://windopzee.nl/onderwerpen-0/wind-zee/hoeveel-ruimte/

De brief van mevrouw Spies als voorzitter van Holland Rijnland, waarin zij u en alle andere raadsleden van de 13 betrokken gemeenten rechtstreeks oproept de norm van de Provincie om geen windturbines te plaatsen in het Groene Hart, naast u neer te leggen, is op zijn minst vreemd. De betaalde nevenfunctie van mevrouw Spies als bestuurder van het Nationaal Groenfonds, lijkt op zijn minst ook vreemd. Het Nationaal Groenfonds houdt zich actief bezig met het financieren van o.m. windturbines. Het is de primaire taak van een burgemeester om zorg te dragen voor de gezondheid en het welbevinden van de inwoners. Niet om op te komen voor de belangen van de windindustrie. Mevrouw Spies doet zich al jaren kennen als actief voorstander van wind op land. 

Wij zetten daar onze vraagtekens bij. Deze gang van zaken zou TurbulenT wellicht kunnen gaan helpen in de argumentatie dat de gevolgde en niet gevolgde proces stappen om te komen tot het preferent zoekgebied voor windturbines aan de N11, met name in het participatietraject, op zijn minst discutabel zijn. 

Wij willen u nog meegeven, dat TurbulenT actief contacten legt met groepen in Nederland die, net als TurbulenT, opkomen voor de belangen van inwoners die worden geschonden door het plaatsen van windturbines bij hun woningen. Het doel is, om onze krachten te bundelen en samen op te trekken op nationaal niveau.

Tenslotte. Het initiatief om het plan voor het plaatsen van windturbines aan de N11 bij onze woningen van tafel te krijgen, ligt nu bij u en bij uw fractiegenoten.

Wij roepen u nogmaals op, om op te komen voor de belangen van duizenden van uw inwoners en dit plan af te keuren. Sta niet toe dat de windindustrie onnodig en over de ruggen en gezondheid van uw inwoners, heel veel gaat verdienen met ons belastinggeld. 

Wij danken u, namens alle 5400 inwoners van Hazerswoude Rijndijk, voor uw steun.

Met vriendelijke groet,

Rob van der Hoort
TurbulenT

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.