Ingezonden stuk raadsvergadering 27 januari 2022

Geacht College en geachte Raadsleden,

In de Raadsvergadering van aanstaande donderdag 27 januari wordt als agendapunt 6 vermeld:

Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn, Groene gemeente met lef (377869), vaststellen (BESPREEKSTUK)

Als onderdeel wordt hierin meegenomen:

Definitief planMER omgevingsvisie Alphen aan den Rijn

Uit dit document, halen wij de volgende citaten:

Pagina 26 In bijlage 5 is het resultaat van de reflectie opgenomen. De tussentijdse reflectie heeft tot een aantal aanscherpingen geleid in de visie. Deze betreffen: 

 • Het zoekgebied voor windenergie langs de N11 is enigszins aangepast (de strook is versmald en verkleind ter hoogte van natuurgebied). Mede op basis van potentiële effecten op natuur is er daarnaast voor gekozen om windturbines niet ook langs andere infrastructuur mogelijk te maken.

Pagina 94 (bijlage 5) Landschappelijke verstedelijking 

 • Zoekgebied wind langs N11, langs alle overige wegen of op bedrijventerreinen: Huidige elektriciteitsvraag van Alphen aan den Rijn betreft 1,3 PJ. Nodig: 24 windturbines 7,5 MW (masthoogte 135) of 45 windturbines 3 MW (zie figuur B6.2 en tabel B6.2).

Bovendien wordt in dit document nergens de effecten op de gezondheid van de inwoners door het plaatsen van windturbines bij woningen meegenomen, laat staan onderzocht.

Daarnaast brengen wij u in herinnering dat op 26 juni 2021, u als Gemeenteraad middels het aannemen van een amendement bij de vaststelling van de RES 1.0 Holland Rijnland de zoekgebieden voor wind langs de N11 heeft geschrapt uit de RES 1.0 Holland Rijnland. 

Tevens verwijzen wij u naar de aangenomen motie 731 van de Tweede Kamer der Staten Generaal van 15 juni 2021, waarin onder meer een onderzoek naar de effecten op de gezondheid van de plaatsing van windturbines en de invloed daarop van afstandsnormen tussen windturbines en woningen wordt gelast. 

Tot slot wijzen wij u op de uitspraak van de Raad van State op 30 juni 2021, waarbij Europees recht dwingt tot milieubeoordeling voor windturbinenormen voor wat betreft geluid, slagschaduw én veiligheid. 

Het bovenstaande in acht genomen, komen wij tot het volgende:

 • het “Definitief planMER omgevingsvisie Alphen aan den Rijn” is, voor wat betreft het zoekgebied voor het plaatsen van windturbines, strijdig met uw Raadsbesluit  
 • het “Definitief planMER omgevingsvisie Alphen aan den Rijn” is strijdig met bovengenoemde motie 731 van de Tweede Kamer der Staten Generaal
 • het “Definitief planMER omgevingsvisie Alphen aan den Rijn” is strijdig met de uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021

Deze feiten in aanmerking nemende,  zou het “Definitief planMer omgevingsvisie Alphen aan den Rijn” in zijn huidige vorm geen onderdeel van een Raadsvergadering mogen zijn, ook niet als “Bespreekstuk”.

Bij TurbulenT ontstaat, wellicht ten onrechte, het gevoel dat via een onheuse wijze de windturbines aan de N11 bij onze woningen er gewoon toch gaan komen, ondanks uw Raadsbesluit. 

Daarbij komt nog dat TurbulenT van Wethouder Van Zuijlen of iemand anders van College of Raad niets hebben vernomen over een ander onderdeel van het bovengenoemde Raadsbesluit, namelijk:

” Inwoners, dorpsoverleggen en andere belangengroepen te betrekken bij het vinden van andere, dan de huidige, zoekgebieden;” en “Het participatieproces nadrukkelijk te laten plaatsvinden met inwoners, dorpsoverleggen en belangengroepen.”

De informatie die wij ontvingen van de Dorpsoverleggen over de plannen voor het vormen van een Burgerforum, geven bij ons geen vertrouwen. Niet inhoudelijk en ook niet in de wijze waarop TurbulenT dit moet vernemen.

Wij vertrouwen erop dat u als College en Raad erop toeziet dat gemaakte afspraken, aangenomen moties, zowel lokaal als nationaal en uitspraken van de Raad van State worden nagekomen c.q. in acht worden genomen.

TurbulenT heeft als taak te voorkomen dat windturbines bij woningen worden geplaatst en zal zich hier blijvend tegen verzetten met de (rechts)middelen die ter beschikking staan. Dit geldt ook ná een eventuele plaatsing van windturbines bij woningen ten aanzien van enige ondervonden schade en daarmee gepaard gaande aansprakelijkheden van overheid, rechtspersonen en personen. 

Wij zullen de Raadsvergadering van 27 januari ten aanzien van agenda punt 6 met belangstelling volgen. 

2 reacties

 1. J@n WEntink op 23 januari 2022 om 13:53

  Fijn dat jullie alles goed monitoren, en aan de bel trekken. Vertrouwen in de politiek is iets uit vervlogen tijden helaas en gezond boerenverstand is heel zeldzaam tegenwoordig.

 2. Conny van Wetten op 23 januari 2022 om 12:24

  Top dat jullie dit doen! Als er een collectieve inzameling wordt gehouden voor eventuele advocaat kosten zullen wij zeker doneren.
  Het is bizar en ronduit schokkend hoe de gemeente Alphen met ons om gaat.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.