Feitenrelaas RES1.0 m.b.t. Dorpsoverleggen

Mei 2020
Dorpsenquête Groenendijk. Vraag uit de enquête : Bent u voor of tegen plaatsing van windmolens langs de N11 ? 72% is tegen.

15 September 2020
Aanbieden resultaten Dorpsenquête aan wethouder Schotanus Gemeente Alphen.

13 November 2020
Schriftelijke antwoord Gemeente (ondertekend door de Burgemeester) op Dorpsenquête. Inhoudelijk wordt niet gereageerd op de 72% tégen windturbines langs N11 uit onze dorpsenquête. Citaat ”We nodigen het Dorpsoverleg Groenendijk van harte uit om deel te nemen aan het proces van meedenken over de energietransitie dat binnenkort in de regio én de Gemeente Alphen aan den Rijn gaat starten”

N.B.: DO Groenendijk heeft nooit een uitnodiging of zelfs maar een email over dit onderwerp ontvangen.

15 Januari 2021
Email met uitnodiging om deel te nemen aan een on-line presentatie specifiek voor Dorpsoverleggen over het opwekken van duurzame energie met zonnevelden en windmolens in Alphen aan den Rijn.

18 Januari 2021
Groenendijk geeft per email aan dat al kennis is genomen van deze presentatie die immers al beschikbaar is via de Gemeentelijke website. We geven in dezelfde mail een inhoudelijke reactie op de presentatie. Hierop is nooit gereageerd vanuit de gemeente.

26 Januari 2021
On-Line presentatie waar namens de beide Dorpsoverleggen Hazerswoude Rijndijk aan wordt deelgenomen door Harry Körmeling.

27 Januari 2021
Email bericht aan Gemeente (wethouder Schotanus) waarin wordt verwezen naar onze (nog onbeantwoorde) reactie van 18 Januari. We wijzen er wederom op dat de informatievoorziening omtrent de RES nog minimaal is en verzoeken om gesprek met wethouder Van Zuylen.

27 januari 2021
Mevr Spies stuurt als Burgemeester van Alphen een brief aan Holland Rijnland omtrent de uitkomst van de Gemeentelijke enquête. Citaat: “aan de Dorpsraden is gevraagd op welke manier ze betrokken willen worden”

N.B.: Die vraag herkennen we totaal niet !

28 Januari 2021
Verslag van Harry Kormeling van on-line presentatie wordt gedeeld met leden Dorpsoverleg Groenendijk.

Citaten uit dit verslag :

 • Gemeente stelt dat on-line presentatie van 26 Januari de start moet zijn voor gesprekken met inwoners.
 • De concept RES zou o.a. zijn opgesteld uit consultaties van de Dorpsoverleggen. Niemand van de Dorpsoverleggen kon zich echter een dergelijke consultatie herinneren.
 • De algemene conclusie was dat er in de dorpen nog nauwelijks bewustwording was over de RES.
 • Alle Dorpsoverleggen noemen de GHK als hét medium om inwoners te bereiken.

8 Februari 2021
Per email vraagt Dorpsoverleg Hazerswoude Rijndijk-Oost aan wethouder Van Zuylen om de uitkomsten van de Gemeentelijke enquête. Dorpsoverleggen willen beter begrijpen hoe de uitkomsten van de enquête tot stand zijn gekomen.

18 Februari 2021
Rappel op de vraag van 8 Februari ; de gevraagde informatie is nog niet ontvangen.

2 Maart 2021
“Aangetekende” brief van Dorpsoverleg Groenendijk aan Burgemeester Spies waarin onder meer opnieuw wordt benadrukt dat onze inwoners de uitkomsten van de Gemeentelijke enquête totaal niet herkennen. We geven ook aan dat van de in November door Mevr. Spies toegezegde gesprekken nog geen enkele sprake is geweest. Deze brief is nooit beantwoord.

8 Maart 2021
Wederom rappel op verzoek van 8 Februari. De gevraagde informatie is nog stééds niet ontvangen.

17 Maart 2021
Bas Vermond (zelfstandig onderzoeksjournalist) dient op persoonlijke titel een WOB verzoek in bij de Gemeente inzake RES

20 Maart 2021
Bas Vermond meldt aan Dorpsoverleg dat hij terugtreed uit Dorpsoverleg m.b.t. RES om belangenverstrengeling te voorkomen. Dit is ook gemeld aan wethouder Schotanus.

30 Maart 2021
Wederom (telefonisch) rappel op verzoek van 8 Februari. De gevraagde informatie is nog stééds niet ontvangen.

1 April 2021
De op 8 Februari gevraagde achtergrond informatie omtrent de enquête wordt door de Gemeente opgeleverd. Daaruit blijkt o.a. dat slechts 137 inwoners van Hazerswoude-Rijndijk de enquête hebben ingevuld.

21 April 2021
GHK doet publicatie onder de kop “Hazerswoude Rijndijk straks de pineut “? In hetzelfde artikel wordt oprichting projectgroep “TurbulenT” aangekondigd. Beide Dorpsoverleggen doen via GHK een oproep aan inwoners om actief te gaan meedenken en zich goed te informeren over de RES.

28 April 2021
Interview met wethouder Van Zuylen op initiatief van GHK. Voorzitters beide Dorpsoverleggen Hazerswoude Rijndijk stellen de vragen. Ze geven duidelijk aan dat van participatie of betrokkenheid van de Dorpsoverleggen geen sprake is geweest. Wethouder geeft aan dat alle inwoners door de Gemeente rechtstreeks actief zijn benaderd om deel te nemen aan de Gemeentelijke enquête

30 April 2020
Mevr Spies stuurt als voorzitter van de stuurgroep RES HR een brief (zaaknummer 351271) aan alle gemeenteraden van de 13 Gemeenten in HR. Ze stelt daarin o.a. dat binnen de regio een zorgvuldige afweging is gemaakt over de participatie (van de bevolking). Ze is teleurgesteld over de houding van Gedeputeerde Staten die het Groene hart wil vrijwaren van windturbines

5 Mei 2021
Publicatie interview onder de kop “Landschap belangrijker dan inwoners ?” . GHK meldt ook dat al 60 mensen actief deelnemen in projectgroep “Turbulent”

12 Mei 2021
Gemeentelijke verslag van het interview met wethouder Van Zuylen

genoemde actiepunten o.a. :

 • inwonersbijeenkomst organiseren
 • contactpersonen delen Programmaraad RES

21 Mei 2021
Bas Vermond publiceert uitkomsten onderzoek in een artikel op de eigen website. Dorpsoverleggen Hazerswoude Rijndijk kunnen ook pas op dát moment kennis nemen van het artikel en de bevindingen.

26 Mei 2021
5 Dorpsoverleggen Rijnwoude, in vergadering bijeen, komen tot unaniem oordeel over participatie (in brede zin) en dit RES traject is de druppel die de emmer doet overlopen. Ze besluiten tot een open brief aan de raadsleden.

2 Juni 2021
Publicatie van Open brief in GHK

3 Juni 2021
Wethouder Van Zuylen noemt de “open brief”(een dag eerder gepubliceerd) in de openbare raadsvergadering “heel grievend” voor hemzelf, zijn ambtenaren en het onderzoeksbureau Citisens. In dezelfde raadsvergadering wordt petitie van TurbulenT aangeboden met bijna 2300 handtekeningen.

3 Juni 2021
Wethouder Van Zuylen vraagt de Dorpsoverleggen via email om afstand te nemen van het onderzoek van Bas Vermond. Daar geeft hij geen motivatie voor.

4 Juni 2021
Onze reactie: De route (om afstand te nemen van het onderzoek) lijkt ons dan dat de Gemeente (en niet Citisens) komt met een FEITENlijke weerlegging en dat die getoetst wordt door dezelfde externe deskundigen die door Bas Vermond zijn betrokken in zijn onderzoek. Als die aangeven dat er reden is voor bijstelling dan volgen we dat uiteraard.

Op dit voorstel is niet gereageerd. Overigens heeft ook de Volkskrant het onderzoek bevestigd d.m.v. een eigen traject a.d.h.v. de WOB documenten.

4 Juni 2021
Citaat wethouder Van Zuylen in de Volkskrant : “Wellicht had veel onvrede kunnen worden voorkomen als de dorpsoverleggen bij de enquête van de gemeente waren betrokken, zoals het Alphense college vooraf aan de raad had toegezegd. Maar die uitnodigingsmail is nooit verstuurd.

‘Daar is inderdaad iets niet helemaal goed gegaan’, erkent wethouder Duurzaamheid Erik van Zuylen (GroenLinks).

5 Juni 2021
In het Leidsch Dagblad worden de Dorpsoverleggen ervan beschuldigd dat ze zélf bezig zijn om het protest tegen de windmolens op een discutabele manier aan te jagen. Journalist geeft toe dat ze dat heeft opgepikt in een gesprek kort daarvoor met wethouder Van Zuylen.

De (enige) onderbouwing voor die stelling (blijkt in het LD) is dat Bas Vermond lid is van Dorpsoverleg Groenendijk.

10 Juni 2021
3 Dorpsoverleggen in Rijnwoude worden separaat uitgenodigd door wethouder Van Zuylen en Schotanus voor overleg.

13 Juni 2021
Deze 3 Dorpsoverleggen Rijnwoude geven aan dat ze n.a.v. hun eerdere gezamenlijke “open brief aan raadsleden” vanuit 5 Dorpsoverleggen ook gezamenlijk (5) willen overleggen met de wethouders.

16-Juni 2021
5 Dorpsoverleggen verzoeken bij wethouder Schotanus opnieuw om uitnodiging voor gesprek.

Conclusies:

 • Herhaalde Gemeentelijke toezeggingen voor participatie zijn nooit ingevuld.
 • Dorpsoverleggen Hazerswoude Rijndijk zijn niet bij de enquête betrokken maar ook niet bij enige andere voorbereiding van de RES1.0. De enige betrokkenheid tot heden is een On-Line presentatie op 26 Januari 2021 waarin duidelijk werd dat de invulling al was afgerond.
 • De Dorpsoverleggen hebben op geen enkele manier de discussie aangejaagd maar (i.s.m. GHK) wel gezorgd voor broodnodige informatie en betrokkenheid van inwoners.
 • Dat inwoners van onze dorpen zich hebben verenigd in een protest tegen de plannen is niet aan de Dorpsoverleggen te verwijten maar een logische reactie op de gevolgde procedure vanuit de Gemeente.
 • Bas Vermond heeft zijn onderzoek vakmatig en zelfstandig gedaan. De Dorpsoverleggen hebben hem niets gevraagd en hij is ook direct teruggetreden uit het Dorpsoverleg op dit dossier. Er is geen sprake van belangenverstrengeling.
 • De aanpak van- en sturing op het RES-traject sluit totaal niet aan bij de leef- en denkwereld van inwoners van onze dorpen. Het heeft de achterdocht over een manipulerende en vooringenomen overheid juist enorm aangewakkerd en het zal veel tijd en inspanning kosten om weer enig vertrouwen te creëren.
 • Het is voor inwoners niet duidelijk in welke rol onze Burgemeester dit hele traject loopt. Enerzijds acteert ze als voorzitter van een groep van 13 Gemeenten die een bepaald doel nastreven en anderzijds als Burgemeester van onze Gemeente. Is het mogelijk om op die manier volledig en nadrukkelijk op te komen voor de belangen en gezondheid van de inwoners van Alphen aan de Rijn ?

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.