Amendement RES 1.0 Nieuw Elan, CDA en Groen Links

Agendapunt 6: raadsvergadering 24 juni 2021

Onderwerp: zoekgebieden Windmolens en kaderstelling afstanden Regionale Energie Strategie (RES)

De gemeenteraad Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 24 juni 2021

Ondergetekende(n) stelt het volgende amendement voor:

Het raadsbesluit onder 1, Thema Elektriciteit 2e bullit, luidende:

“Voor windturbines zoeken we naar passende locaties vanuit het elektriciteitsnetwerk, de ruimtelijke kwaliteit en het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. De zoekgebieden hiervoor zijn ruimtelijk geduid. De meest kansrijke zoekgebieden van dit moment dekken theoretisch de genoemde ambitie. Het lijkt raadzaam om in aanvulling hierop nog meer zoekgebieden toe te voegen als onderdeel van de ontwikkeling van de RES 2.0. We denken dan onder andere aan gebieden langs infrastructuur die als reserve zoekgebied op onze kaart met zoekgebieden zijn aangegeven” te laten vervallen.

Het raadsbesluitpunt 2 uit te breiden na Holland-Rijnland met: waarbij:

 • Kaders dienen te worden opgesteld waaraan de zoekgebieden moeten voldoen;
 • Inwoners, dorpsoverleggen en andere belangengroepen te betrekken bij het vinden van andere, dan de huidige, zoekgebieden;
 • Kaders dienen te worden opgesteld waaraan windmolens moeten voldoen:
  Te overwegen zijn:
  • Lokale richtlijnen voor de afstand tussen de voet van de windmolen en de voorgevel van het huis/bedrijfspand;
  • Lokale richtlijnen zoals geluidsoverlast, hoogte van de windmolen, slagschaduw e.d.;
  • Lokale richtlijnen voor flora en fauna;
 • Het participatieproces nadrukkelijk te laten plaatsvinden met inwoners, dorpsoverleggen en belangengroepen.
 • In overleg met buurgemeenten uit het Groene Hart zoekgebieden worden aangedragen;
 • Op cruciale momenten en tijdig de raad wordt geïnformeerd over de voortgang van en wordt betrokken bij dit proces.

Toelichting probleemstelling:

Ons bereiken signalen dat er bezorgdheid bestaat over de totstandkoming van de zoeklocaties van windmolens en de mogelijke gevolgen daarvan op de gezondheid. Daarom moeten de huidige zoeklocaties komen te vervallen en zullen nieuwe zoeklocaties moeten worden gevonden. We hechten er aan dat inwoners ook in het vervolgtraject worden gehoord en er voldoende rekening wordt gehouden met de hun belangen.

Bij het regionaal ontwerpen en vaststellen van de RES gaat het om belangrijke thema’s zoals duurzame energie opwek, milieu en gezondheid. Een opgave die een gevolg is van het Nationaal Energie Akkoord en waaraan regionale en lokale overheden via maatwerkoplossing gezamenlijk gevolg aangeven. Voor dat maatwerk is een breed draagvlak onder de inwoners cruciaal en is het ook belangrijk dat de overheden oog hebben dat belangen op gebied van gezondheid en welzijn zijn geborgd. Het instrument van de milieu effectrapportage voorziet hier in. We roepen dan ook op om na de vaststelling van de RES met spoed aan de slag te gaan met de randvoorwaarden en (lokale) kaders bij de vestigingskeuze en bedrijfsvoering van windmolens en zonneparken.

Zo zijn er:

 • Landelijke richtlijnen van 400 meter tussen de voet van de windmolen en de voorgevel van een huis;
 • Landelijk regels die voorzien in regels voor geluidsoverlast door windmolens. Een windmolen mag gemiddeld niet meer dan 47 decibel geluid maken. ‘s-nachts mag dit niet meer dan gemiddeld 41 decibel zijn. Hiervoor worden metingen op gevels van woningen in de buurt verricht.
 • Verder mag een gevel met ramen niet meer slagschaduw ontvangen dan 17 dagen per jaar en niet langer dan 20 minuten per dag. Dagen met heel korte slagschaduw hoeven niet te worden berekend, bijvoorbeeld bewolkte dagen.
 • Blijven de aspecten haalbaar en betaalbaar onduidelijk;
 • Blijft het afbreukrisico groot c.q. onduidelijk.

Het gaat om “majeure” besluiten die niet zomaar even op deze wijze zouden moeten worden bepaald. Het is een kader voor toekomstige MER beoordelingsbesluiten.

Bij de verdere plan- en besluitvorming met betrekking tot zoeklocaties van windmolens dienen onze bewoners en de raad intensief en veelvuldig betrokken te zijn. Daarbij is het wenselijk om de totstandkoming van zoeklocaties nader te motiveren en aan te geven of de landelijke richtlijnen volstaan of voor Alphen aan den Rijn mogelijk heroverwogen moeten worden c.q. aangevuld.

En gaat over tot de orde van de dag.

P. Versteeg
Nieuw Elan

Mark Vermeulen
CDA

Wouter van Kleef
GL

1 reactie

 1. Buijteweg Wim op 25 juni 2021 om 15:22

  1. Geen landelijke richtlijnen maar EU richtlijnen namelijk afstand tot bebouwing minimaal 10 x de hoogte van de windturbines. Tussen de 300-500 meter overlast voor bewoond gebied.
  2. Geluidsoverlast niet meer dan 35 decibel. Geen lage (Brom) tonen, trillingen of verlichting.
  3. De gestelde periode voor slagschaduw excl. stilstand i.v.m geen wind en/of stopzetten voor onderhoud.
  4. Vergoeding O.G. tot een maximum van 50% getaxeerde verkoopwaarde.
  5. N11 geen zoekgebied voor Windturbines en Zonnevelden, dus uitsluiten!
  6. 1e versie qua reactie.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.